Thông tư mới hướng dẫn Luật quản lý thuế 2019 và nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ

Thông tư mới hướng dẫn Luật quản lý thuế 2019 và nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ

Thông tư mới hướng dẫn Luật quản lý thuế 2019 và nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ
Ngày 17 tháng 09 năm 2021, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư mới số 78/22019 và nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ. Thông tư 78 có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 và người nộp thuế được khuyến khích áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020 và thông tư 78/2021 trước ngày này. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau: Người bán chỉ được ủy nhiệm lập hóa đơn cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Thông tư 78 cũng ban hành hướng dẫn chi tiết về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn; xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp; hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế Bổ sung hướng dẫn cho trường hợp người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế nhưng có nhu cầu chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Bổ sung hướng dẫn về điều kiện của tổ chức được thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan tới hóa đơn điện tử; Trường hợp khi người nộp thuế chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Nghị định 123 mà phát hiện hóa đơn đã được lập theo hướng dẫn cũ thì khi lập hóa đơn điện tử thay thế và trên hóa đơn điện tử mới phải ghi rõ việc thay thế cho hóa đơn nào. Tương tự như Nghị định 123, Thông tư 78 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 01/07/2022. Ngoài ra, nhằm triển khai Thông tư 78 một cách nhanh chóng và hiệu quả, Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn 10847/BTC-TCT vào ngày 20/09/2021 về triển khai thí điểm hóa đơn điện tử tại một số tỉnh thành. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ được triển khai kể từ tháng 11/2021 diễn ra tại 6 tỉnh thành phố bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2 sẽ triển khai kể từ tháng 04/2022. Trong giai đoạn thí điểm này, cơ quan thuế sẽ xác định và gửi thông báo đến từng cơ sở kinh doanh thực hiện thí điểm.