Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng (transfer pricing)

Dịch vụ xác định giá chuyển nhượng (transfer pricing)

Chuyển giá được hiểu là một bộ phận các công ty có mối quan hệ liên kết với nhau giao dịch, thực hiện chính sách đối với hàng hóa, dịch vụ, vay, đi vay giữa các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp. Toàn cầu hóa và sự phát triển của thương mại quốc tế đặt ra những thách thức to lớn đối với việc xác định giá giao dich liên kết của nhiều doanh nghiệp. Với các yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng từ ngày càng nhiều, mức xử phạt tăng nặng, biện pháp cưỡng chế gay gắt của cơ quan thuế Việt Nam, chưa bao giờ các công ty hoạt động tại Việt Nam lại phải đối mặt với việc siết chặt quản lý và chính sách giá chuyển nhượng nhiều đến thế. Nhu cầu đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo thuế đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết Do đó, để đảm bảo các giao dịch trao đổi giữa các công ty liên kết của khách hàng tuân thủ các quy định của cơ quan thuế Việt Nam, công ty TNHH H-tas cung cấp dịch vụ xác định giá thị trường thường được gọi là dịch vụ chuyển giá. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu quan trọng sau: - Tuân thủ quy định nhà nước về việc doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ chuyển giá hàng năm - Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế - Giảm rủi ro về thuế trong giá mua bán - Quản trị thuế hiệu quả trong tập đoàn hay giữa công ty mẹ và công ty con; Dịch vụ hỗ trợ kê khai hồ sơ thuế và lập dự báo rủi ro trong giao dịch liên kết - Hướng dẫn kê khai giao dịch liên kết trong quyết toán thuế TNDN - Hỗ trợ kê khai giao dịch liên kết trong quyết toán thuế TNDN - Lập dự báo rủi ro dưói hình thức chứng thư, nhận xét về lỗ hỏng kế toán liên quan đến giao dịch liên kết, ước lượng các nghĩa vụ thuế về chuyển giá dưói góc độ chuyên môn, theo đó đưa ra khuyến cáo cần thiết.

    [oa_cf7_recaptcha3]